Writing Unit 7 Lớp 10 Trang 22

     

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people & examples to tư vấn each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2.(Làm theo nhóm. Nghĩ về vể 3 tính cách nổi bật của người việt Nam. Mang lại ví dụ. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ bỏ về chúng, áp dụng dàn bài xích phần 2.)
Bạn đang xem: Writing unit 7 lớp 10 trang 22

Bài viết mẫu:

-Hard-working: chuyên chỉ-Saving money: huyết kiệm-Kind: tốt bụng

There are some characteristics shared by most Vietnamese. Firstly, Vietnamese people are hard working. They always put a lot of effort in doing their job. Secondly, they are economical people. They often save money by sending them into the ngân hàng and use it for impotant puporses. Finally, they are kind and friendly people. They are always willing lớn help anyone. These features are believed to be part of the Vietnamese character. 

(Có một vài ba tính cách mà fan Việt nào cũng có. Đầu tiên, fan Việt rất chăm chỉ chỉ. Họ luôn nỗ lực không còn sức để làm tốt công việc của mình. Thiết bị hai, họ là những người tiết kiệm. Bọn họ thường nhờ cất hộ tiền vào bank và áp dụng cho những mục tiêu quan trọng. Cuối cùng, bọn họ là phần đông người tốt bụng với thân thiện. Họ luôn sẵn long góp đỡ bất cứ ai. Đây là gần như tính phương pháp được mang lại là 1 phần tính cách của tín đồ Việt)

 


Giải những bài tập Phần 3: Skills Unit 7: Cultural Diversity SGK giờ Anh Lớp 10 Sách new trang 19-22 khác • bài tập 1 Skills Reading SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 1. Are the following... • bài tập 2 Skills Reading SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 2. Read the text & answer... • bài tập 3 Skills Reading SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 3. Discuss the following with... • bài bác tập 1 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang trăng tròn 1. Vày the quiz. Then read the... • bài tập 2 Skills Speaking SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 20 2. Work in groups. Each group... • bài xích tập 3 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang đôi mươi 3. Work with a partner from a... • bài xích tập 4 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 4. Work in groups. Each group... • bài bác tập 1 Skills Listening SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 1. You are going to listen to... • bài xích tập 2 + 3 Skills Listening SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 3. Listen to lớn the talk again... • bài tập 4 Skills Listening SGK giờ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 4. Work in pairs. Name three... • bài xích tập 1 Skills Writing SGK giờ Anh lớp 10 Tập 2 trang 22 1. The following jumbled-up... • bài xích tập 2 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 22 2. Read the text again and... • bài tập 3 Skills Writing SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 22 3. Work in groups. Think of...
bài xích trước bài xích sau


Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngắn Nhất, Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 10 - sách new tập 2
Phần 3: Skills Unit 7: Cultural Diversity SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 10 Sách new trang 19-22
• bài tập 1 Skills Reading SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 • bài bác tập 2 Skills Reading SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 • bài bác tập 3 Skills Reading SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 19 • bài tập 1 Skills Speaking SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang trăng tròn • bài bác tập 2 Skills Speaking SGK giờ Anh lớp 10 Tập 2 trang đôi mươi • bài bác tập 3 Skills Speaking SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang trăng tròn • bài bác tập 4 Skills Speaking SGK giờ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 • bài bác tập 1 Skills Listening SGK giờ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 • bài tập 2 + 3 Skills Listening SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 • bài tập 4 Skills Listening SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 21 • bài tập 1 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 22 • bài bác tập 2 Skills Writing SGK tiếng Anh lớp 10 Tập 2 trang 22 • bài xích tập 3 Skills Writing SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 Tập 2 trang 22


Xem thêm: Lập Chương Trình Hoạt Đông Lớp 5 Trang 53

Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 10 - sách mới tập 2 Tập 1 Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 - sách new tập 2 Tập 2