THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2017

     

Thông tứ liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC khí cụ việc kết hợp giữa cơ quan bao gồm thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-01-2017-TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-VKSNDTC-phoi-hop-tiep-nhan-to-cao-368583.aspx

2

Thông bốn liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT điều khoản về phối kết hợp thi hành một số trong những quy định của cục luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-02-2018-TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-394337.aspx

3

Thông tứ liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP chỉ dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình gồm âm thanh; sử dụng, bảo quản, giữ trữ công dụng ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quy trình điều tra, tróc nã tố, xét xử

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-03-2018-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP-ghi-am-ghi-hinh-trong-qua-trinh-dieu-tra-366493.aspx

4

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP mức sử dụng về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc tiến hành quy định của bộ luật Tố tụng hình sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-04-2018-TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-thuc-hien-quy-dinh-cua-Bo-luat-to-tung-hinh-su-402166.aspx

5

Thông bốn liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC gợi ý trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, vấn đề tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-06-2018-TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC-thu-tuc-thu-nop-ngan-sach-402279.aspx

6

Thông tứ liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP phía dẫn vận dụng Chương XVIII "Các tù về ma túy" của bộ luật hình sự năm 1999

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx