Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5

     
Tập 1: gồm 18 tuần, từng tuần: 2 bài xích viết, 1 bài bác kiểm tra thân học kỳ I cùng 1 bài xích kiểm tra cuối học kì I. Tổng số 38 bài xích viết


Bạn đang xem: Giải cùng em học toán lớp 5

Tập 2: có 17 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ II và 1 bài bác kiểm tra cuối học kì II. Tổng cộng 36 bài xích viết.


Xem thêm: Mạch Nào Không Phải Là Mạch Điện Tử Điều Khiển ? Công Nghệ 12 Flashcards

Giải BT thuộc em học tập Toán 5 giúp những em học sinh được luyện tập, những dạng bài xích đã làm cho trên lớp nhằm năm chắc kiến thức mới hơn, qua đó học tập tốt hơn.


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 3 Môn Toán (Có Đáp Án) Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 3 Năm 2021

Mục lục Giải BT cùng em học Toán 5

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1Tuần 1 huyết 1 trang 5, 6 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 1 máu 2 trang 6, 7 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 2Tuần 2 máu 1 trang 8 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 2 ngày tiết 2 trang 9, 10 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 3Tuần 3 máu 1 trang 11 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 3 huyết 2 trang 12, 14 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 4Tuần 4 ngày tiết 1 trang 15, 16 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 4 ngày tiết 2 trang 16, 17 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 5Tuần 5 máu 1 trang 18, 19 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 5 máu 2 trang 19, 20 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 6Tuần 6 ngày tiết 1 trang 21 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 6 ngày tiết 2 trang 22, 23 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 7Tuần 7 tiết 1 trang 24, 25 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 7 tiết 2 trang 25, 26 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 8Tuần 8 huyết 1 trang 27 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 8 tiết 2 trang 28, 29 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 9Tuần 9 máu 1 trang 30 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 9 ngày tiết 2 trang 31, 32 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Đáp án kiểm soát giữa học tập kì 1 trang 33, 34 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 10Tuần 10 ngày tiết 1 trang 35 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 10 tiết 2 trang 36, 37 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 11Tuần 11 tiết 1 trang 38 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 11 tiết 2 trang 39, 40 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 12Tuần 12 huyết 1 trang 41 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 12 tiết 2 trang 42, 43 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 13Tuần 13 tiết 1 trang 44 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 13 tiết 2 trang 45, 46 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 14Tuần 14 máu 1 trang 47, 48 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 14 máu 2 trang 48, 50 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Tuần 15Tuần 15 huyết 1 trang 51, 52 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 15 ngày tiết 2 trang 52, 53 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16Tuần 16 máu 1 trang 54, 55 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 16 ngày tiết 2 trang 55, 56 - cùng em học Toán 5 Tập 1Tuần 17Tuần 17 máu 1 trang 57 - cùng em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 17 tiết 2 trang 58, 60 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 18Tuần 18 máu 1 trang 61, 62 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 1Tuần 18 máu 2 trang 63, 64 - thuộc em học Toán 5 Tập 1Đáp án đánh giá cuối học tập kì 1 trang 65, 66 - thuộc em học Toán 5 Tập 1

Cùng em học tập Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần đôi mươi trang 9, 12 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 21 trang 13, 16 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 22 trang 17, 21 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 23 trang 22, 25 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 24 trang 26, 29 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Đáp án bình chọn giữa học kì 2 trang 30, 31 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 25 trang 32, 34 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 26 trang 35, 37 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 27 trang 38, 40 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 28 trang 41, 43 - thuộc em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 29 trang 44, 45 - cùng em học Toán 5 Tập 2Tuần 30 trang 46, 48 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 31 trang 49, 51 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 32 trang 52, 54 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 33 trang 55, 57 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Tuần 34 trang 58, 60 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2Tuần 35 trang 61, 63 - thuộc em học Toán 5 Tập 2Đáp án bình chọn cuối học tập kì 2 trang 64, 66 - cùng em học tập Toán 5 Tập 2