Phân Tích Đa Thức 21X²Y

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Phân tích đa thức 21x²y


Bài1: phân tích đa thức thành nhân tử

1) 21x^2y - 12xy^2

2) x^3 + x^2 - 2x

3) 3x. (x - 1) + 7x^2. (x - 1)

4) 3x. (x-a) + 4a. (a-x)

5) 1/2x. (x-2) + 4a. (a-x)

6) 21. (x-y)^2 - 7.(y-x)

7) x^2yz + xy^2z^2 + x^2yz^2

8) 9x^2y^2 + 15x^2y - 21xy^2

9) x^2y^2 - 1

10) x^4y^4 - z^4

11) (x+1)^2 - 24

12) (x+1)^2 - (y+6)^2

13) x^6 + 1

14) -4y^2 + 4y - 1

15) (2a + 3)^2 - (2a + 1)^2

Bài2: tìm x, biết:

a) x^4 - 16x =0

b) x. (x-3) - x +3 =0

c) 4x^2 - 1/4 =0

d) x^3 - 3x^2 + 3x - 1=0

e) 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27=0

f) x^2 + 4x = -4

g) x^2 = 6x - 9


Lớp 8Toán
Những câu hỏi liên quan

Bài1: phân tích nhiều thức thành nhân tử 

1) 21x^2y - 12xy^2

2) x^3 + x^2 - 2x

3) 3x. (x - 1) + 7x^2. (x - 1)

4) 3x. (x-a) + 4a. (a-x)

5) 1/2x. (x-2) + 4a. (a-x)

6) 21. (x-y)^2 - 7.(y-x)

7) x^2yz + xy^2z^2 + x^2yz^2

8) 9x^2y^2 + 15x^2y - 21xy^2

9) x^2y^2 - 1

10) x^4y^4 - z^4

11) (x+1)^2 - 24

12) (x+1)^2 - (y+6)^2

13) x^6 + 1

14) -4y^2 + 4y - 1

15) (2a + 3)^2 - (2a + 1)^2

Bài2: tìm kiếm x, biết:

a) x^4 - 16x =0

b) x. (x-3) - x +3 =0

c) 4x^2 - 1/4 =0

d) x^3 - 3x^2 + 3x - 1=0

e) 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27=0

f) x^2 + 4x = -4

g) x^2 = 6x - 9

Giúp mk với, mai mk phải nộp gấp!!


Lớp 8 Toán
2
0
*

1)(21x^2y-12xy^2=xy.left(21x-12y ight))

2)(x^3+x^2-2x=x.left(x^2+x-2 ight))

3)(3x.left(x-1 ight)+7x^2left(x-1 ight)=left(x-1 ight).left(3x+7x^2 ight)=x.left(x-1 ight)left(3+7x ight))

15)(left(2a+3 ight)^2-left(2a+1 ight)^2=left(2a+3-2a-1 ight)left(2a+3+2a+1 ight)=2.left(4a+4 ight)=8left(a+1 ight))

14) (-4y^2+4y-1=-left=-left(2y-1 ight)^2)

13) (x^6+1=left(x^2 ight)^3+1=left(x^2+1 ight)left(x^4-x^2+1 ight))

12) (left(x+1 ight)^2-left(y+6 ight)^2=left(x+1-y-6 ight)left(x+1+y+6 ight)=left(x-y-5 ight)left(x+y+7 ight))

4) (3xleft(x-a ight)+4aleft(a-x ight)=3x.left(x-a ight)-4aleft(x-a ight)=left(x-a ight)left(3x-4a ight))

Sao những thế!


Đúng 0
comment (0)

Đúng là những thật , dù sao cx cảm ơn bn quan sát nha!!!


Đúng 0
bình luận (0)

1.Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a, x^3z+x^2yz-x^2z^2-xyz^2

b, x^3+x^2y-x^2z-xyz

c, a^2x+a^2y+ax+ay+x+y

d, xa+xb+ya+yb-za-zb

2.Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a, a^2+2ab+b^2-c^2+2cd-d^2

b, x^2-4xy+4y^2-x+2y

c,2^2-(x-1)^2+2(x-1)-1

d, xz-yz-x^2+2xy-y^2

3.Tìm x biết

a, x(2x-7)-4x+14 = 0

b, x(x-1)+2x-2 = 0

c, x+x^2-x^2-x^4 = 6

d, 2x^3+3x^2+2x+3 =0

 


Lớp 8 Toán Ôn tập toán 8
1
0
Gửi bỏ

Bài 3:

a: =>(2x-7)(x-2)=0

=>x=7/2 hoặc x=2

b: =>(x-1)(x+2)=0

=>x=1 hoặc x=-2

d: =>2x+3=0

hay x=-3/2


Đúng 0

bình luận (0)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:1) 3x(x-1) + 7x²(x-1)2) 9(x+5)² - (x-7)²3) x² - 2xy + y² - xz +yz4) (x² + 2x)² - 2x² - 4x - 35) 9x²y² + 15x²y - 21xy²6) x³ - 2x²y + xy² - 9xy⁴7) x² + x - 128) (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15
Lớp 8 Toán bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương...
0
0
Gửi hủy

10 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5xy(x-y)-2x+2y ; b) 6x-2y-x(y-3x)

c) x^2+4x-xy-4y ; d) 3xy+2z-6y-xz

11 search x, biết: a) 4-9x^2=0 ; b) x^2+x+1/4=0 ; c) 2x(x-3)+(x-3)=0

d) 3x(x-4)-x+4=0 ; e) x^3-1/9x=0 ; f) (3x-y)^2-(x-y)^2=0


Lớp 8 Toán
3
0
gửi Hủy

a) 5xy ( x - y ) - 2x + 2y

= 5xy ( x - y ) - 2 ( x - y )

= ( x - y ) ( 5xy - 2 )

b) 6x-2y-x(y-3x)

= 2 ( y - 3x ) - x ( y - 3x )

= ( y - 3x ( ( 2 - x )

c) x2 + 4x - xy-4y

= x ( x + 4 ) - y ( x + 4 )

( x + 4 ) ( x - y )

d) 3xy + 2z - 6y - xz 

= ( 3xy - 6y ) + ( 2z - xz )

= 3y ( x - 2 ) + z ( x - 2 )

= ( x - 2 ) ( 3y + z )


Đúng 0

comment (0)

a,5xy(x-y)-2x+2y=5xy(x-y)-2(x-y)=(x-y)(5xy-2)

b,6x-2y-x(y-3x)=-2(y-3x)-x(y-3x)=(y-3x)(-2-x)

c,x^2+4x-xy-4y=x(x+4)-y(x+4)=(x+4)(x-y)

d,3xy+2z-6y-xz=(3xy-6y)+(2z-xz)=3y(x-2)+z(2-x)=3y(x-2)-z(x-2)=(x-2)(3y-z)

11)

a,4-9x^2=0

(2-3x)(2+3x)=0

2-3x=0=>x=2/3 hoặc 2+3x=0=>x=-2/3

b,x^2 +x+1/4=0

(x+1/2)^2 =0

x+1/2=0

x=-1/2

c,2x(x-3)+(x-3)=0

(x-3)(2x+1)=0

x-3=0=>x=3 hoặc 2x+1=0=>x=-1/2

d,3x(x-4)-x+4=0

3x(x-4)-(x-4)=0

(x-4)(3x-1)=0

x-4=0=>x=4 hoặc 3x-1=0=>x=1/3

e,x^3-1/9x=0

x(x^2-1/9)=0

x(x+1/3)(x-1/3)=0

x=0 hoặc x+1/3=0=>x=-1/3 hoặc x-1/3=0=>x=1/3

f,(3x-y)^2-(x-y)^2 =0

(3x-y-x+y)(3x-y+x-y)=0

2x(4x-2y)=0

4x(2x-y)=0

x=0hoặc 2x-y=0=>x=y/2


Đúng 0
bình luận (0)

thu thủy học tập lớp 9 chưa tồn tại long lone


Đúng 0
comment (0)

1.Phân tích đa thức thành nhân tử

a, x^3z+x^2yz-x^2z^2-xyz^2

b, x^3+x^2y-x^2z-xyz

c, a^2x+a^2y+ax+ay+x+y

d, xa+xb+ya+yb-za-zb

2.Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a, a^2+2ab+b^2-c^2+2cd-d^2

b, x^2-4xy+4y^2-x+2y

c,2^2-(x-1)^2+2(x-1)-1

d, xz-yz-x^2+2xy-y^2

3.Tìm x biết

a, x(2x-7)-4x+14 = 0

b, x(x-1)+2x-2 = 0

c, x+x^2-x^2-x^4 = 6

d, 2x^3+3x^2+2x+3 =0

Các bạn giúp bản thân đi mà. Hu hu

*


Lớp 8 Toán Ôn tập toán 8
2
0


Xem thêm: Bài 25 Sự Nhiễm Từ Của Sắt Thép Nam Châm, Bài 25: Sự Nhiễm Từ Của Sắt Và Thép

Gửi bỏ

Bạn yêu cầu bấm rõ mình mới giúp dc, quan sát vào ko hỉu lắm


Đúng 0

phản hồi (4)

Đây bạn nhé, các bạn dùng phương thức nhóm hạng tử rồi phân tích nhiều thức thành nhân tử thôi nhưng mà bạn. Tớ chỉ lưu ý một số câu, đầy đủ câu sót lại bạn tự rèn luyện nhé. Bản thân gửi bạn nhé. 

*
 . Các bạn cũng đánh giá lại coi mình bao gồm sai xót nơi nào không nhé

*
*
câu 1a) KQ= (x+y)(x-z)xz

1b)=x(x+y)(x-z)

2d)=(x-y)(z-x+y)

3b)x1=1; x2= - 2

3c)x1=0; x2= - 1 ( trường hòa hợp x2 +1=0 loại bởi vì vô lý )

3d) x = - 3/2 ( trường hòa hợp x2 +1=0 loại vì chưng vô lý )


Đúng 0
comment (0)

1:phân tích những đa thức thành nhân tử

a) 10x^2y^3+5y^2y^4

b) 4a^2b+8a^3+12a^2b^4

c) 6x(x+y)^2+3x^2y(x+y)

2: phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) 9x^2-12xy+4y^2

b) 1/4x^2-1,44y^2

c) 1/27a^3+0,064b^3

3) kiếm tìm x biết


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi diệt

sai đề thì sửa dùm mik nhé


Đúng 0

phản hồi (0)

giúp mik bài xích này với

CẦN GẤP


Đúng 0
comment (0)

1.Thực hiện nay phép tính. : 

a) ( x + 2y )( x - 2y ) - 5 - x^2

2. Phân tích đa thức thành nhân tử : 

a) 14x^3y^3 - 7x^2y + 21x^2y^5

b) 18x( 1 - x ) - 12y + 12xy

c) 9x^2 - y^2 + 1 - 6x


Lớp 8 Toán Đại số lớp 8
1
0
Gửi hủy

Bài 1: Thực hiện tại phép tính.

a) (left(x+2y ight)left(x-2y ight)-5-x^2=x^2-4y^2-5-x^2=-4y^2-5)

Bài 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

a) (14x^3y^3-7x^2y+21x^2y^5=7x^2yleft(2xy^2-1+3y^4 ight))

b) (18xleft(1-x ight)-12y+12xy=18xleft(1-x ight)-12yleft(1-x ight)=6left(1-x ight)left(3x-2y ight))

c) (9x^2-y^2+1-6x=left(9x^2-6x+1 ight)-y^2=left(3x-1 ight)^2-y^2=left(3x-1-y ight)left(3x-1+y ight))


Đúng 0
bình luận (0)

Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a, 3x + 3

b, 5x^2 - 5

c, 2a^2 - 4a +2

d, x^2 - 2x + 2y - xy

e, (x^2 + 1)^2 - 4x^2

f, x^2 - y^2 + 2yz - z^2

g, x^2 - 7x +5

h, 2y^2 - 3y - 5

i, 3x^2 + 2x - 5

k, x^2 - 9x - 10

l, 25x^2 - 12x - 13

m, x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz


Lớp 8 Toán Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức
1
0
Gửi hủy

a, 3x + 3

=3(x+1)

b, 5x2 - 5

=5(x2-1)

=5(x-1)(x+1)

c, 2a2 - 4a +2

=2a2-2a-2a+2

=(2a2-2a)-(2a-2)

=2a(a-1)-2(a-1)

=(a-1)(2a-2)

=(a-1)(a-1)2

=2(a-1)2


Đúng 0

bình luận (0)

Phân tích đa thức thành các nhân tử:

a)x^2-(a+b)x+ab

b)7x^3-3xyz-21x^2+9z

c)4x+4y-x^2(x+y)

d)y^2+y-x^2+x

e)4x^2-2x-y^2-y

f)9x^2-25y^2-6x+10y

Phân tích đa thức thành nhân tử

a)(5x-4)(4x-5)-(x-3)(x-2)-(5x-4)(3x-2)

b)(5x-4)(4x-5)+(5x-1)(x+4)+3(3x-2)(4-5x)

c)(5x-4)^2+(16-25x^2)+(5x-4)(3x+2)

d)x^4-x^3-x+1

e)x^6-x^4+2x^3+2x^2

 


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi bỏ

a)x^2-(a+b)x+ab

= x^2 - ax - bx + ab

= (x^2 - ax) - (bx - ab)

= x(x-a) - b(x-a)

= (x-b)(x-a) 

b)7x^3-3xyz-21x^2+9z

c)4x+4y-x^2(x+y)

= 4(x + y) - x^2(x+y)

= (4-x^2) (x+y)

= (2-x)(2+x)(x+y)

d) y^2+y-x^2+x

= (y^2 - x^2) + (x+y)

= (y-x)(y+x)+ (x+y)

= (y-x+1) (x+y)

e)4x^2-2x-y^2-y

= <(2x)^2 - y^2> - (2x +y)

= (2x-y)(2x+y) - (2x+y)

= (2x -y -1)(2x+y)

f)9x^2-25y^2-6x+10y


Đúng 0

phản hồi (0)

ko biết làm

 


Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Giải Bài 1 2 3 Sgk Toán 10 Trang 18 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Đại Số 10

olm.vn hoặc hdtho
duanxanh.vn